Dokumenty szkoły - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Dokumenty szkoły

.......................................................................
1. Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw -
druk 1
2. Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych obowiązująca w Szkole Podstawowej w Nowinach -
druk 2
3. Statut Szkoły (rok szkolny 2018/19) -
druk 3 , zmiany w statucie szkoły - druk

4. Regulamin rozwiązywania konfliktów wewnątrzszkolnych i procedury postępowania w sytuacjach trudnych - druk 4

5. Regulamin wypożyczania darmowych podręczników oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Nowinach - druk 5

6. Procedura korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej w Nowinach - druk 6

7. Kary, nagrody i wyróżnienia przewidziane dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach - druk 7
8. Ogólne zasady oceniania obowiązujące w SP w Nowinach od dnia 1 września 2018 roku - druk 8
9. Regulamin korzystania z szatni - druk 9
10. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia stosowania cyberprzemocy - druk 10
11. Postępowanie w przypadku otrzymania sygnału o podłożeniu bomby w szkole - druk 11
12. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - druk 12
14. Regulamin postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego - druk 14
15. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w roku szkolnym 2021/2022 - druk 15
16. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich (od r. szk. 2018/2019) - druk 16
17. Regulamin usprawiedliwiania niebecności uczniów - druk 17
18. Program wychowawczo-profilaktyczny (rok szkolny 2020/2021) - druk 18
19. Regulamin stołówki szkolnej - druk 19
..................................
Procedury - COVID-19:
 • Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.... - druk
 • Procedura realizacji zajęć rewalidacyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty... - druk
 • Procedura postępowania mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji - druk
 • Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w roku szkolnym 2021/2022 - druk
 • Procedury korzystania przez uczniów z szatni obowiązujące w Szkole Podstawowej w Nowinach od 1 września 2021 roku - druk
 • Procedura przeprowadzania dezynfekcji obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach od 1 września 2021 roku - druk
 • Zalecenia dotyczące zasad korzystania z toalet przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach w okresie pandemii COVID -19 - druk
 • Procedura organizacji przerw oraz dyżurów w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (w czasie trwania pandemii z uwzględnieniem wytycznych MEiN, GIS i MZ) - druk
 • Zasady bezpieczeństwa podczas uroczystości szkolnych obowiązujące w Szkole Podstawowej w Nowinach w roku szkolnym 2020/21 - druk
 • Procedura dotycząca organizacji i przebiegu wycieczek pieszych w Szkole Podstawowej w Nowinach w roku szkolnym 2020/2021 - druk
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 - druk
 • Procedura przeprowadzania dezynfekcji obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach od 27 sierpnia 2020 roku - druk
 • Zalecenia dotyczące zasad korzystania z toalet przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach w okresie pandemii COVID -19 - druk
 • Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Nowinach obowiązujące od 1 września 2021 roku - druk
 • Procedura organizacji przerw oraz dyżurów w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (w czasie trwania pandemii z uwzględnieniem wytycznych MEiN, GIS i MZ) - druk
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 - druk
 • Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki szkolnej i wydawania oraz spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Nowinach w czasie możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - druk
 • Zasady bezpieczeństwa podczas uroczystości szkolnych obowiązujące w Szkole Podstawowej w Nowinach w roku szkolnym 2020/21 - druk
 • Procedura dotycząca organizacji i przebiegu wycieczek pieszych w Szkole Podstawowej w Nowinach w roku szkolnym 2020/2021 - druk
 • Procedury korzystania przez uczniów z szatni obowiązujące w Szkole Podstawowej w Nowinach od 1 września 2020 roku - druk
 • Zasady opieki nad uczniami klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Nowinach przed i po zajęciach - druk
 • REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach od 4 stycznia 2021 r. - druk
...................................
20. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego obowiązująca w Szkole Podstawowej w Nowinach - druk
21. Dzwonki i przerwy w roku szkolnym 2021/22 - druk
 


Aktualizacja: wrzesień 2021 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści